Awesome Image
Awesome Image
Mis on

Võlanõustamisteenus?

Võlanõustamisteenus on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja personaalsetest vajadustest. Teenus on suunatud üksikisikutele, peredele ja leibkondadele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema.

Võlanõustamise teenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaal-, majanduslikke ja tervislikke probleeme.

Meie veebilehelt leiab võlanõustaja teenust vajav kodanik EVNL liikmeks olevate võlanõustajate kontaktid üle Eesti.

Leia võlanõustaja
Mida pidada silmas

Võlanõustaja valikul?

  • Võlanõustamine või klassikaline õigusnõustamine?
    Enne võlanõustaja poole pöördumist on oluline mõelda läbi, kas otsitakse vastust vaid ühele juriidilisele küsimusele või soovitakse abi ja nõustamist kogu tekkinud (võla-)olukorra lahendamisel. Võlanõustamine pakub enamat kui vaid õigusnõustamine, eeldab aga kliendi tahet võlgadest vabanda ning aktiivset koostööd. Võlanõustamine on laiapõhjaline teenus, mis käsitleb võrdselt võlasituatsiooni finantsmajanduslikke, juriidilisi ning psühhosotsiaalseid (nt. töötus, lahkuminek, haigus, õnnetusjuhtum jne.) tahke. Vajadusel annab võlanõustaja ka praktilist abi erinevate dokumentide koostamisel (võlgade ümberkujundamise või pankrotimenetluse algatamiseks, avaldused kohtutäiturile jmt.) või toetab läbirääkimistel võlausaldajatega.
  • Mille järgi võlanõustajat valida?
    Võlanõustaja valikul tasub kindlasti panna rõhku nõustaja väljaõppele ja kogemustele. Eestis on võlanõustajana töötamise eelduseks, et isik omab kõrgharidust ning on läbinud vastava täiendkoolituse (160 at). Pikaajaliselt töötanud nõustajal on kogemustest saadud oskused, mis omavad erilist tähendust kliendi mõistmisel, tema olukorra analüüsimisel ning läbirääkimistel võlausaldajatega. Võlanõustamisteenust võivad pakkuda ka suuremad võlausaldajad (nt. pangad), kuid sedaliiki teenus võib olla nö. kallutatud. Soovitatav on pöörduda sõltumatu spetsialisti poole.
  • Kas abi saab ka internetist?
    Võlanõustajatele saab küsimusi esitada ka internetiportaalides, mis on ajakohane, kuid üldiselt siiski ei asenda otsest konsultatsiooni. Võlaprobleemid on kompleksed ja üksikud detailid olulised. Seega jääb veebipõhine nõustamine paratamatult pealiskaudseks.
Mis on

Eesti Võlanõustajate Liit?

Eesti Võlanõustajate Liit (EVNL) on avalikes huvides tegutsev üle-eestiline võlanõustajaid koondav katusorganisatsioon, mis asutati 2011. aastal.

EVNL-i eesmärgiks on praktiseerivate võlanõustajate vahelise infovahetuse ja ühistegevuse arendamine, võlanõustajate täiendkoolitamine ning oma liikmete kutsealane nõustamine.

EVNL annab oma liikmetele kutsealast abi, lähtudes võlasituatsiooni terviklikust vaatlusviisist ning järgides kutse-eetikat. Samuti aitame kaasa võlanõustamisteenuse üle-eestilise kättesaadavuse parandamisele.

EVNL ülesandeks on ka elanikkonna finantskirjaoskuse taseme parandamine, mis põhineb teadmiste, oskuste, hoiakute ja käitumiste muutmises.

Meie kontaktandmed
Awesome Image
EVNL osales finantskirjaoskuse
strateegia väljatöötamisel
Rahandusministeeriumi eestvedamisel 2013-2020

Finantskirjaoskuse edendamise programm

Alusta siit