Kiirlaenu reklaami puudutav seadusemuudatus

Riigikogu võttis 23.05.2013 vastu võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muudatused.

Viidatud seadusega täpsustakse võlaõigusseaduses (edaspidi VÕS) sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning täpsustatakse reklaamiseaduses  finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni.

Muudatuste eesmärk on VÕS-i regulatsiooni täpsustamine nii, et selle mõte ning poolte õigused ja kohustused tuleksid seadusest selgemini ja üheselt mõistetavamalt välja. See peaks aitama tagada, et vastutustundliku laenamise regulatsioon hakkaks praktikas paremini toimima, st et krediidiandjad (eelkõige kiirlaenuandjad) tõepoolest koguksid tarbija krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikku teavet, hindaksid vajaliku põhjalikkusega tarbija krediidivõimelisust ning annaksid läbiviidud hinnangu pinnalt tarbijale asjakohaseid selgitusi. Sellisel juhul saab tarbija teha lepingu sõlmimisel kaalutletud otsuse, tuginedes muu hulgas ka krediidivõimelisuse hindamise tulemustele, mis omakorda peaks vähendama tarbijate makseraskusi oma rahaliste kohustuste täitmisel ja kaasa aitama ülelaenamise vältimisele. Regulatsiooni parendamise tulemusena paranevad ka järelevalve teostamise võimalused ning parem järelevalve omakorda tagab tarbijakrediidi regulatsiooni eesmärgipärasema kohaldumise. Rreklaamiseaduse muudatuse peamine eesmärk on püüda igati välistada finantsprobleemidele riskivaba ja lihtsat lahendust pakkuvate seoste loomist tarbijakrediidi reklaamimisel.

Täpsemalt on eelnõu ja selle seletuskirjaga võimalik tutvuda Riigikogu kodulehel.

EVNL üldkoosolek

EVNL üldkoosolek toimub reedel, 22. märtsil kell 15.00 – 18.00 Euroopa Hotelli Konverentsikeskuses ( Paadi 5).

Kutse koos päevakavaga ja majandusaasta aruandega saab tutvuda intranetist.

Kohtumiseni!

EVNL juhatus