Andmekaitse Inspektsioon seiras võlaandmete avaldamist Internetis

Raamatupidamise ja maksuinfoportaali rmp.ee andmetel seiras Andmekaitse Inspektsioon võlaandmete avaldamist Internetis.

Andmekaitse Inspektsioon viis inkasso- ja krediidiinfo teenust pakkuvate ettevõtete hulgas läbi seire, kontrollides, kas eraisikutest võlglaste andmete avaldamine ettevõtte kodulehel toimub seaduslikult. Seire käigus kontrolliti kuuekümne kuue (66) ettevõtte kodulehte, millest vaid kahe ettevõtte puhul toimus andmete avaldamine seaduspäraselt. Kaheteistkümne (12) ettevõtte kodulehel avalikustati võlglaste nimesid ja sünniaegu ebaseaduslikult.

Inkasso- ja krediidiinfo teenuse osutajate hulgas on levinud praktika, et eraisikutest võlgnike nimed ja sünniajad avalikustatakse Internetis. Selline võlgnike nimekirja avalikustamine Internetis on seaduslik vaid juhul, kui igalt võlgnikult on võetud sellekohane nõusolek.

Isiku maksehäireandmete avaldamise eesmärgiks on võimaldada finantsasutustel, äriettevõtetel ning eraisikutel hinnata teise lepingupoole usaldusväärsust lepinguliste suhete täitmisel, mitte anda teavet tervele ühiskonnale makseraskustesse sattunud inimeste kohta. Seepärast on eraisikutest võlglaste nimede avaldamine, kõigile vabalt kättesaadaval Internetilehel, ilma inimese nõusolekuta keelatud.

Isikute kaitset halbade tehingute tegemise eest loetakse kaalukamaks kui võlgniku eraelu kaitset, seepärast näeb seadus ette võimaluse, õigustatud huvi korral, võlainfot saada.

Võlaandmete edastamine on lubatud üksnes isikuile, kellel on andmetele juurdepääsuks õigustatud huvi. Andmete edastaja peab sellise isiku õigustatud huvi tuvastama ning kontrollima andmete õigsust. Samuti tuleb andmete edastamine registreerida. Seaduslik viis krediidiinfo teenuse osutamiseks on luua identifitseerimissüsteem inimeste tarvis, kes soovivad teha võlaandmete andmebaasi päringu.

Andmekaitse Inspektsioon tegi ettekirjutuse viiele inkasso- ja krediidiinfo teenust pakkuvale ettevõttele, kohustades neid eemaldama eraisikute nimekirjad kodulehelt. Teised ebaseaduslikult andmeid avalikustanud ettevõtted lõpetasid rikkumise vabatahtlikult pärast sellekohast inspektsiooni soovitust.

Autor: Stiina Liivrand, Andmekaitse Inspektsiooni nõunik

Allikas: www.rmp.ee

Võlaõigusseaduse muutmise seadus on vastu võetude

 

Riigikogu võttis 15. novembri 2012. a vastu valitsuse algatatud Võlaõigusseaduse muutmise seaduse (266 SE). Sellega võeti Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni vastav direktiiv, millega täpsustatakse reegleid krediidi kulukuse määra arvutamisel. Ühtsete ja täpsustatud reeglite olemasolu võimaldab krediidi kulukuse määra arvutada ühetaoliselt kõigis kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis.Eesti turul mõjutavad eelnõuga kavandatavad muudatused eelkõige määratud tagasimaksega krediitkaarte ja püsimaksega krediitkaarte. Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. mail.